آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس On-Line › 3 فاز ورودی- تک فاز خروجی 

3 فاز ورودی- تک فاز خروجی

یو پی اس های ۳ فاز به تک فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که با تقسیم مصرف تک فاز به صورت مساوی روی ۳ فاز ورودی سبب توزیع بار متعادل شبکه می شود.

انواع 3 فاز ورودی- تک فاز خروجی